Organizátor korešpondenčného seminára

Astronomický klub BratislavaOrganizátorom Astronomického korešpondenčného seminára je Astronomický klub Bratislava.

On-line verzia bola vytvorená ako bakalárska práca študenta 3. ročníka bakalárskeho stupňa Romana Rišku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky – Katedre Základov a vyučovania informatiky (KZVI), Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Organizátori

Zadávateľmi úloh sú vedúci Astronomického klubu Bratislava, ktorí majú bohaté skúsenosti so súťažou Čo vieš o hviezdach?, buď ako riešitelia, alebo ako porotcovia. Spolu s nimi spolupracujú pri zadávaní úloh aj ďalší odborníci na danú problematiku.

 

Bc. Peter Kráčalík – koordinátor, kozmonautika


Predseda Astronomického klubu Bratislava, tajomník Bratislavskej odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. V minulosti bol porotcom súťaže Čo vieš o hviezdach? v krajskom a celoslovenskom kole a člen Národného koordinačného tímu IYA 2009. Okrem iných aktivít sa zúčastnil meraní počas zatmenia Slnka na observatóriu na Lomnickom štíte a na viacerých seminároch Astronomického ústavu SAV. Zúčastnil sa troch expedícií za úplným zatmením Slnka, v roku 2015 na Faerských ostrovoch, v roku 2016 v Indonézii a v roku 2017 v USA.

Je hlavným koordinátorom seminára, stará sa o jeho bezproblémový chod, materiálne a organizačné zabezpečenie a komunikáciu so školami. 

   

RNDr. Mgr. Júlia Horilová, PhD. – príklady pre 1. a 2. kategóriu

Júlia Horilová

Absolventka biomedicínskej fyziky na FMFI UK v Bratislave (Mgr.), fyziky (RNDr.) a biofyziky (PhD.) na PF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas PhD. štúdia na pracovisku v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave sa stala členkou organizácie SPIE, pričom rok zastávala funkciu prezidentky SPIE v rámci Slovenska.

Pôsobila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vyučovala fyziku, biofyziku a fotoniku. V súčasnosti pracuje ako svetelný technik vo vývoji v automobilovom priemysle.

Zúčastnila sa troch expedícií za úplným zatmením Slnka, v roku 2015 na Faerských ostrovoch, v roku 2016 v Indonézii a v roku 2017 v USA.

   

Miroslav Gašpárek – príklady pre 3. kategóriu


Absolvent súkromného bilingválneho gymnázia v Žiline a študent druhého ročníka Biomedicínskeho inžinierstva na Imperial College London. Je niekoľkonásobným víťazom celoštátneho kola Čo vieš o hviezdach? a celoštátneho kola Astronomickej olympiády, v ktorej od minulého školského roka pôsobí aj ako zadávateľ príkladov. Počas stredoškolského štúdia sa päťkrát zúčastnil Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA), čím sa stal účastníkom s najvyšším počtom účastí v histórii tejto súťaže. Počas piatich rokov sa mu podarilo získať všetky možné ocenenia (od účastníckeho certifikátu až po zlatú medailu), naposledy striebornú medailu z IOAA 2015 v Indonézii. V roku 2015 tiež reprezentoval Slovensko na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) v Thajsku, kde sa slovenskej reprezentácii podarilo získať striebornú medailu a na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO) v Indii, kde sa mu podarilo vybojovať čestné uznanie.

   

Beáta Plaskurová – všeobecný rozhľad

Absolventka bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia a študentka fyziky na Univerzite Karlovej. Počas svojho stredoškolského štúdia sa zúčastňovala rôznych súťaží, v ktorých dosiahla aj niekoľko úspechov. Medzi tie najdôležitejšie patria prvé miesto na celoštátnej prehliadke SOČ, výhra na Festivale vedy a techniky AMAVET, či prvé miesto na celoštátnom kole matematickej olympiády v španielskom jazyku. Svoju prácu zaoberajúcu sa popularizáciou astronómie a kozmonautiky prezentovala i na Expo-Sciences Europe vo Francúzsku.

V súčasnosti sa podieľa na organizácii súťaže Expedícia Mars ako koordinátorka semifinálového kola. V rámci tejto súťaže v minulosti absolvovala 101-hodinovú simulovanú misiu na Mars.

   

Mgr. Ondrej Urban, PhD. – grafické určovanie


Po skončení magisterského štúdia astrofyziky na Masarykovej univerzite v Brne dočasne vymenil Európu za Kaliforniu, kde na Stanfordovej univerzite absolvoval doktorandské štúdium, pri ktorom sa venoval analýze röntgenových pozorovaní vonkajších oblastí kôp galaxií. Momentálne pracuje na vývoji umelej inteligencie na riešenie najrôznejších problémov inteligentných miest.

V minulosti sa tiež zúčastňoval akcií Astronomického klubu, ktoré aj spoluorganizoval. Je taktiež spoluorganizátorom medzinárodného astronomického tábora IAYC.

   

Mgr. Mária Šedivá, PhD. – slepá mapa

 Mária Šedivá

Podpredsedníčka Astronomického klubu Bratislava, vedúca astronomického krúžku v Bratislave. V minulosti sa zúčastňovala súťaže Čo vieš o hviezdach?, neskôr bola krajskou porotkyňou tejto súťaže a viedla astronomický krúžok v Trenčíne. Zúčastnila sa mnohých astronomických táborov, sústredení a Zrazu mladých astronómov Slovenska či už ako účastníčka, alebo neskôr ako vedúca. Absolvovala aj viaceré semináre usporiadané Astronomickým ústavom SAV.

Zúčastnila sa expedície za úplným zatmením Slnka v roku 2017 v USA.

   

Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. – historický test

Stanislav Šišulák

Vyštudoval históriu na Trnavskej univerzite v Trnave a ako doktorand pôsobil v Oddelení dejín vied a techniky v Historickom ústave SAV. V súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Oblasťou jeho záujmu je spoznávanie vesmíru ľudstvom v minulosti. Zameriava sa na obdobie stredoveku a včasného novoveku (najmä 17. storočie). Je člen Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV, koordinátor vznikajúcej Historickej sekcie Slovenského zväzu astronómov, predseda Sekcie histórie astronómie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a spoluautor publikácie Astronomická terminológia (2. vyd., 2018).

Podieľa sa na príprave obsahovej náplne súťaže Čo vieš o hviezdach? Bol porotcom v nitrianskom a bratislavskom krajskom kole a celoštátnom kole tejto súťaže.

 


Kontakt na organizátorov

V prípade potreby nás môžete kontaktovať: