Organizátor korešpondenčného seminára

Astronomický klub BratislavaOrganizátorom Astronomického korešpondenčného seminára je Astronomický klub Bratislava.

On-line verzia bola vytvorená ako bakalárska práca študenta 3. ročníka bakalárskeho stupňa Romana Rišku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky – Katedre Základov a vyučovania informatiky (KZVI), Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Organizátori

Zadávateľmi úloh sú vedúci Astronomického klubu Bratislava, ktorí majú bohaté skúsenosti so súťažou Čo vieš o hviezdach?, buď ako riešitelia, alebo ako porotcovia. Spolu s nimi spolupracujú pri zadávaní úloh aj ďalší odborníci na danú problematiku.

 

Bc. Peter Kráčalík – koordinátor

Peter Kráčalík

Predseda Astronomického klubu Bratislava, tajomník Bratislavskej odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. V minulosti bol porotcom súťaže Čo vieš o hviezdach? v krajskom a celoslovenskom kole a člen Národného koordinačného tímu Medzinárodného roku astronómie 2009. Okrem iných aktivít sa zúčastnil meraní počas zatmenia Slnka na observatóriu na Lomnickom štíte a na viacerých seminároch Astronomického ústavu SAV. Zúčastnil sa troch expedícií za úplným zatmením Slnka, v roku 2015 na Faerských ostrovoch, v roku 2016 v Indonézii a v roku 2017 v USA.

Je hlavným koordinátorom seminára, stará sa o jeho bezproblémový chod, materiálne a organizačné zabezpečenie a komunikáciu so školami. 

   

Marek Repka – príklady pre 1. kategóriu


informácie doplníme čoskoro 

   

Jana Švrčková – príklady pre 2. kategóriu


informácie doplníme čoskoro

   

Jakub Jambrich – príklady pre 3. kategóriu


informácie doplníme čoskoro

   

Bc. Beáta Plaskurová – všeobecný rozhľad a grafické určovanie

Beáta Plaskurová

Absolventka bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia a študentka fyziky na Univerzite Karlovej. Počas svojho stredoškolského štúdia sa zúčastňovala rôznych súťaží, v ktorých dosiahla aj niekoľko úspechov. Medzi tie najdôležitejšie patria prvé miesto na celoštátnej prehliadke SOČ, výhra na Festivale vedy a techniky AMAVET, či prvé miesto na celoštátnom kole matematickej olympiády v španielskom jazyku. Svoju prácu zaoberajúcu sa popularizáciou astronómie a kozmonautiky prezentovala i na Expo-Sciences Europe vo Francúzsku.

Podieľa sa na organizácii súťaže Expedícia Mars ako koordinátorka semifinálového kola. V rámci tejto súťaže v minulosti absolvovala 101-hodinovú simulovanú misiu na Mars.

Zúčastnila sa expedície za úplným zatmením Slnka v roku 2019 v Argentíne.

   

Mgr. Mária Šedivá, PhD. – slepá mapa

 Mária Šedivá

Podpredsedníčka Astronomického klubu Bratislava, vedúca astronomického krúžku v Bratislave. V minulosti sa zúčastňovala súťaže Čo vieš o hviezdach?, neskôr bola krajskou porotkyňou tejto súťaže a viedla astronomický krúžok v Trenčíne. Zúčastnila sa mnohých astronomických táborov, sústredení a Zrazu mladých astronómov Slovenska či už ako účastníčka, alebo neskôr ako vedúca. Absolvovala aj viaceré semináre usporiadané Astronomickým ústavom SAV.

Zúčastnila sa expedícií za úplným zatmením Slnka v roku 2017 v USA a v roku 2019 v Argentíne.

   

Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. – historický test

Stanislav Šišulák

Absolvent odboru história (Trnavská univerzita v Trnave, Historický ústav SAV). V súčasnosti spolupracuje so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove na výskume dejín astronómie. Oblasťou jeho záujmu je spoznávanie vesmíru ľudstvom v minulosti v stredoveku a včasnom novoveku (najmä 17. storočí). Zastáva post predsedu spoločnej Sekcie histórie astronómie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Je spoluautor publikácie Astronomická terminológia (2. vyd., 2018) a editor periodika SPHAERA venovaného dejinám spoznávania vesmíru.

V minulosti sa podieľal na príprave obsahovej náplne súťaže Čo vieš o hviezdach?. Bol porotcom v nitrianskom a bratislavskom krajskom kole a celoštátnom kole tejto súťaže.

   

Viktória Mária Bánovská - kozmonautika

 Viktória Mária Bánovská

Absolventka osemročného gymnázia v Bratislave (ŠpMNDaG), momentálne študentka informatiky na FEL ČVUT. S astronómiou začala a vyrastala na súťaži Čo vieš o hviezdach?. K záujmu tiež prispievalo po niekoľko rokov riešenie AKS a počas leta tábory LAT (pre stredné SK), neskôr ZMAS. Posledné dva roky v Bratislave chodila na astronomický krúžok.

Jednorazovo sa zúčastnila súťaží Expedice Mars a SAB Space Challenge, spoluorganizovala školskú astronomickú akciu October Sky. Ako svoju SOČ aktualizovala a ilustrovala učebnicu o slnečnej sústave.

 


Kontakt na organizátorov

V prípade potreby nás môžete kontaktovať: